Centrum sociálnej pomoci mladým

CESPOM

Cespom

Občianske združenie Centrum sociálnej pomoci mladým bolo založené vo februári v roku 2002 ako nezisková verejnoprospešná organizácia, ktorej cieľom je pomáhať sociálne odkázaným ľuďom začleniť sa do riadneho spoločenského života. V roku 2003 zakúpilo budovu na ulici Jána Kármána č. 26 v Lučenci, v ktorej zriadilo Komunitné centrum pre obyvateľov okresu Lučenec. V Komunitnom centre sa stretávajú  obyvatelia  ( hlavne študenti a nezamestnaní) vo veku od 4 roky do 50 rokov pochádzajúci zo sociálne slabého prostredia,  navštevujú  jednotlivé kluby a zúčastňujú sa na  projektových aktivitách, ktoré sa v Komunitnom centre realizujú. 

Cieľom činnosti OZ  je zvýšiť rast ekonomickej , sociálnej a vzdelanostnej situácie Rómov i Ne-Rómov v okrese Lučenec a Poltár. Prostredníctvom programov vzdelávania a prípravy na zamestnanie v kluboch Komunitného centra uľahčiť ich intergáciu a reintegráciu pri vstupe na trh práce. Systematickou prácou v oblasti vzdelávania pomôcť rómskym žiakom a študentom SŠ ukončiť štúdium na školách. Aktivity sa zameriavajú  na rozvoj a podporu osobnosti rómskych detí , mládeže a dospelých nachádzajúcich sa v ťažkej životnej situácii, prípravu na ich budúce povolanie a následné sprostredkovanie zamestnania v Agentúre podporovaného zamestnávania, na vedenie ktorej OZ získalo povolenie z MPSVaR. 

 

Ďalším cieľom činnosti je zlepšiť kvalitu života sociálne odkázanej skupiny obyvateľov prostredníctvom poskytovania sociálnej pomoci za individuálnej účasti jednotlivcov z cieľovej skupiny.

 

Cieľovú skupinu tvoria skupiny sociálne odkázaných a sociálne vylúčených obyvateľov, deti a mládež z rodín nachádzajúcich sa v sociálnej núdzi, nezamestnaní, najmä absolventi stredných škôl bez praxe a ženy a deti ohrozené domácim násilím a týraním.

 

Aktivity  sú určené pre územné rozloženie okresov Lučenec a Poltár, pričom niektoré z programov, hlavne kultúrne ( usporiadanie celoslovenskej súťaže v speve populárnej piesne  Rómsky hlások ) sú Celoslovenského charakteru.

Spolupracujeme na realizácii projektov s rôznymi verejnými i súkromnými organizáciami ma celom Slovensku. Sme členom Asociácie komunitných centier Slovenska.

Zoznam klubovej činnosti :

  • Klub doučovania -  žiakov a študentov základných a stredných škôl doučujú skúsení pedagógovia a pripravujú ich na každodenné vyučovanie, monitor , na prijímacie pohovory
  • Internetový klub – mladí nadšenci navštevujú internetovú klubovňu, k dispozícii je 6 počítačov s pripojením na   internet  . Mládež a študenti VŠ tvoria webové stránky a učia sa programovaniu
  • Klub priateľov nemeckého jazyka – doučovanie nemeckého jazyka pre študentov SŠ , klub uchádzačov o zamestnanie , ktorí chcú vykonávať profesiu opatrovateľstvo v nemecky hovoriacich krajinách
  • Poradenstvo pre týrané a zneužívané ženy a deti – vyhľadávanie , poradenstvo
  • Klub Mamičiek – stretávanie mamičiek , opatrovanie detí na 2 hodiny
  • Klub osamelých sŕdc – stretávanie osamelých ľudí každý piatok
  • Humanitárna pomoc – dovoz a darovanie  použitého šatstva, darovanie potravín
  • Agentúra podporovaného zamestnávania
  • Spevácky súbor
  • Dva tanečné súbory

V júni 2006 na základe prideleného grantu z MK SR sme založili spevácky a 2  tanečné súbory CESPOM, ktoré si získali veľkú popularitu u mládeže z celého okolia  a dnes majú počet členov -   92 detí z okresu Lučenc a  25 detí z celého Slovenska.  

Vízie do budúcnosti :

Udržať činnosť všetkých klubov OZ CESPOM. Zlepšiť ich činnosť

Umožniť mladým talentom prezentovať sa na verejnosti a sprostredkovať im vystúpenia nie len na území SR, ale aj v zahraničí.