Centrum sociálnej pomoci mladým

CESPOM

IUVENTA

IUVENTA
Finančný príspevok pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
„Voluntary service in the community center CESPOM”
( Dobrovoľnícka služba v komunitnom centre CESPOM )
Číslo zmluvy SK-21-73-2013-R2

 

V auguste 2013 nám Národná agentúra IUVENTA podporila projekt EDS. Projekt  začína 01.08.2013 a trvá do 31.10.2014 .
Na projekte budú pracovať dvaja dobrovoľníci .
Z partnerskej organizácie z Belgicka 
BELGIAN SERVICE CLUB NAMUR  dobrovoľník CREMER Geoffrey .
Z partnerskej organizácie z Turecka
SARIYER MUNICIPALITY  dobrovoľníčka  GAMZE SALTIK

Prostredníctvom projektu EDS ako hosťujúca organizácia chceme  dať mladým ľuďom príležitosť na získanie ďalších prostriedkov vzdelávania ,  poznávanie nových kultúr , krajiny, aby čo možno najväčší počet mladých ľudí dostal príležitosť nadobudnúť schopnosti a zručnosti, ktoré môže využiť v dospelosti a hlavne v budúcom pracovnom živote.

Prostredníctvom konzultácií pomôžeme dobrovoľníkovi naučiť sa základy práce s klientom, ako zvládnuť danú situáciu, ako pracovať s vlastnými emóciami , ako vnímať našich klientov, ako s nimi pracovať efektívne .

Dobrovoľník má možnosť si vybrať z rôznych činností v súlade s jeho záujmami. Aktivity v našom komunitnom centre:
1. Programy zamerané na prevenciu týrania a zneužívania žien a detí, prevencie zneužívania drog - v tejto oblasti dobrovoľník pracuje ako asistent inštruktora, pripravuje materiály, robí prezenčné listiny, práca s počítačom a internetom, ukladá informácie, pracuje s projektorom, pripravuje občerstvenie
2. Jazykové kurzy - dobrovoľník pracuje ako asistent pedagóga, cieľová skupina kurzu sa skladá z detí a mládeže, nezamestnaných. Zvyčajne má kurzy angličtiny, nemčiny , španielčiny a francúzštiny, ale je tu tiež možnosť učiť iný svetový jazyk. Dobrovoľník môže mať tiež svoje vlastné aktivity a projekty vzťahujúce sa k výučbe jazykov skupiny mladých ľudí .
3. Materské centrum - dobrovoľník pracuje v materskom centre ako asistent, stará sa o deti vo veku 3-10 rokov, učia sa  formou hier, čítanie, kreslenie, modelovanie, spev, chodia na prechádzky a tiež pomáha s upratovaním, prípravou jedla a pod
4 . Tanečný klub, spev, zbor, hudobné nástroje, výtvarné tábory, súťaže a festivaly . Dobrovoľník pracuje v klube ako asistent. Je to tanečný klub HIPP-HOPP, latinskoamerické tance, flamenco, rómsky ľudový tanec, sólový a zborový spev. Dozor v klube,  pripravuje jedlo, upratuje. Pomáha tanečníkom a spevákom v rámci prípravy na súťaže spolu s učiteľom. Dobrovoľník pomáha vyhľadávať nové piesne a texty pre karaoke na internete. Dobrovoľníci v našej organizácii majú možnosť dozvedieť sa viac o hudbe a naučiť sa hrať na hudobný nástroj. Naučia sa tiež, ako pracovať s jednotlivcami a skupinami. V prípade záujmu,naši dobrovoľníci majú možnosť vytvoriť si vlastnú kapelu a viesť ju metodicky. Dobrovoľníci zlepšia svoje zručnosti s počítačom, internet, strih videa, tvorba www stránok. 
5. Práca v kuchyni v  komunitnom centre - Dobrovoľníci pracujú ako pomocníci v kuchyni, podieľajú sa na príprave jedla a obsluhujú hostí, upratujú  izby v komunitnom centre. Dobrovoľníci pomáhajú aj v technických záležitostiach , obsluha a čistenie bazéna , v zime vykurovanie, príprava dreva , odpratávanie snehu , zametanie dvora .

Dobrovoľník pracuje najmä s mladými ľuďmi pochádzajúcimi zo sociálne znevýhodneného prostredia, Slovákmi, Maďarmi, Rómami, nakoľko prostredie v meste Lučenec je zmiešané a žije tu okrem majoritného slovenského obyvateľstva  maďarská a rómska menšina. V tomto prostredí pomáha rozvíjať solidaritu a presadzuje toleranciu medzi mladými ľuďmi, najmä za účelom podpory sociálnej súdržnosti v Európskej únii.

Chceme sprostredkovať interkultúrny dialóg medzi menšinovou  a majoritnou mládežou žijúcou v okrese Lučenec a zároveň predstaviť verejnosti program  európskej dobrovoľníckej službya tým podporiť vzájomné porozumenie medzi mladými ľuďmi v rôznych krajinách .

Väčšina navrhovaných aktivít bude prebiehať v komunitnom centre , ktoré slúži ako centrum pre voľnočasové aktivity mládeže .